Umenie bez hraníc

O projekte

Tento projekt bol podaný na základe výzvy zverejnenej v roku 2013 vyhlásenej v rámci:

OPERAČNÉHO PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA 2007-2013

Európsky fond regionálneho rozvoja /ERDF

Prioritná os: 1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
Oblasť podpory: 1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií
Kód pre oblasť prioritnej témy: 59 Rozvoj kultúrnej infraštruktúry

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% t.j. 178 947,01 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky www.mpsr.sk

Celkové oprávnené náklady projektu sú: 210 525,90 eur
Požadovaná výška FP z ERDF je: 178 947,01 eur

Začiatok realizácie projektu: január 2014
Ukončenie realizácie projektu: december 2014Hlavným cieľom projektu Umenie bez hraníc je posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom rozvoja a výmeny regionálnych kultúrnych tradícií a spoločenských aktivít. Projektom vznikne tradícia prezentovania spoločného cezhraničného folklóru dvoch partnerských miest t.j. mesta Sereď (Slovenská republika) a mesta Tišnov (Česká republika) a okolia s akcentom na spoločné črty a odlišnosti v kontexte stredoeurópskeho regiónu. Uvedený cieľ vychádza zo zamerania Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2013, Prioritnej osi I. - Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce, konkrétne ide o cieľ oblasti podpory 1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií.

    Špecifické ciele projektu sú:
  • Zorganizovanie spoločnej kultúrno-spoločenského podujatia Umenie bez hraníc ako úvodného podujatia novej vzájomnej kultúrnej tradície organizovania spoločných podujatí
  • Zvýšenie atraktivity a podpora vzájomnej návštevnosti oboch miest ako aj priľahlých regiónov prostredníctvom prezentácie kultúrnych a spoločenských aktivít
  • Obnova objektu amfiteátra v Seredi ako priestoru sprostredkujúceho kultúrne a spoločenské podujatia
  • Propagácia vzájomného cezhraničného partnerstva mesta Sereď a mesta Tišnov
Projekt prispieva k rozvoju spoločných aktivít mesta Sereď a mesta Tišnov v oblasti kultúrnych tradícií, turistického ruchu a prispeje veľkou mierou k zvýšeniu návštevnosti oboch regiónov. 

Projektom bude obnovená tradícia organizovania spoločných podujatí, ktoré budú zahŕňať spoločné folklórne festivaly, družobné kontakty školských zariadení, kultúrnych súborov, či poznávacie zájazdy mestských a regionálnych organizácií. Nové podujatie posilní a upevní súčasné partnerstvo a cezhraničné vzťahy oboch partnerských miest v oblasti kultúry a cestovného ruchu. 

Na otváracom podujatí sa zúčastní okrem samotných partnerských miest a ich predstaviteľov aj organizácie z mesta Sereď a organizácie z Tišnova. Obnovou spoločnej tradície je silný predpoklad konania podobnej aktivity v meste Tišnov.

Súčasťou spoločných cezhraničných aktivít bude aj zorganizovanie fotosúťaže, pri ktorej fotografickí amatéri oboch partnerských miest budú zachytávať zábery z oboch partnerských miest na tému spoločného slovensko-českého partnerstva a prieniku kultúr.

Rekonštrukciou objektu amfiteátra v Seredi sa odstráni základná prekážka rozvoja vzájomných kontaktov a to nedostatočná kultúrna infraštruktúra a nevhodné priestory na usporiadavanie spoločenských podujatí väčšieho rozsahu. Obnovený amfiteáter bude využívaný obyvateľmi oboch zúčastnených miest a regiónov a bude zároveň fungovať ako jeden zo základných prvkov rozvoja kultúrnych aktivít a podpory cestovného ruchu.

Organizovanie spoločných podujatí zíntenzívni komunikáciu a spoluprácu partnerských miest ako aj miestnych a regionálnych organizácií v oblasti kultúry, čím sa vytvorí predpoklad organizovania nových spoločných aktivít a podujatí.

Obnovený objekt amfiteátra v Seredi bude ako nový prvok kultúrnej infraštruktúry využívaný obyvateľmi celého regiónu s potenciálom jeho využitia ako centrálneho bodu cestovného ruchu v meste Sereď a doplnkového využitia v okrese Galanta a Trnavskom samosprávnom kraji.

Objekt bude otvorený pre využitie všetkými cieľovými skupinami - obyvateľmi, návštevníkmi mesta, miestnymi a regionálnymi kultúrnymi inštitúciami a ustanovizňami ako aj inými právnickými či fyzickými osobami v podobe vystupujúcich, návštevníkov, či organizátorov rôznych kultúrnych podujatí. Konaním pravidelných spoločných podujatí si mesto Tišnov posilní partnerstvo s mestom Sereď, čo je predpokladom na vytvorenie spoločnej tradície. 

Udržateľnosť projektu je daná charakterom žiadateľa a cezhraničného partnera. Je garancia, že miestne partnerské samosprávy nezaniknú ani v dobe po ukončení realizácie projektu. Jedná sa o samosprávy s dlhoročným partnerstvom a projektová spolupráca je len jedným z jeho prejavov. Spolupráca neskončí po ukončení projektu. 

Udržateľnosť projektu je podložená aj samotnou potrebou mesta Sereď na existenciu podobnej kultúrnej infraštruktúry, ktorá vychádza aj zo strategických dokumentov mesta. Využitie amfiteátra na rôzne spoločenské udalosti, podujatia a akcie bude zárukou, že časom sa nestane opäť zanedbaným objektom. Snahy súčasného vedenia mesta v oblasti kultúry ako aj v oblasti kultúrnych pamiatok (mesto aktívne pracuje na obnove susedného kaštieľa ako NKP) ako aj trend obnovy tradičných hodnôt sú doplňujúcim predpokladom pre zabezpečenie udržateľnosti nielen kultúrnej infraštruktúry v podobe amfiteátra, ale aj tradície konania spoločných kultúrnych aktivít s partnerským mestom Tišnov.


Ing. Branislav Bíro
projektový manažérUmenie 

Galéria

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.